Regulamin

Regulamin sprzedaży sklepu na podstawie metody logistycznej dropshipping

§1 Definicje

 • 1. Klient - osoba traktowana podczas transakcji jako konsumenta, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu art.221 k.c. Osoba występująca pod taką postacią, świadomie upoważnia do przekazania złożonego zamówienia do Dostawcy, przez Pośredniak, w tym wypadku sklepu internetowego flyszop.pl. Umowa zostaje zawarta w ramach oferty internetowej.
 • 2. Dropshipping - logistyczny model sprzedaży, działający za pośrednictwem Oferty internetowej, który polega na przeniesieniu procesu wysyłki sprzedaży Towaru na Dostawce. Obowiązki Pośrednika w tym modelu logistycznym ograniczają się do przekazania złożonego zamówienia w imieniu Klienta do Dostawcy. Pośrednik inkasuje należność za dane zamówienie, którą przekazuje na rachunek bankowy Dostawcy, zatrzymując należną dla niego prowizję. Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy Sprzedaży.
 • 3. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu art.6 k.c. Ustawy o ochronie danych osobowych
 • 4. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Kodeks Cywilny (tj.Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm. ).
 • 5. Pośrednik - osoba występująca jako przedsiębiorca zarządzajacy sklepem internetowym flyszop.pl, pośredniczący w Umowie sprzedaży na zasadach Dropshippingu.
 • 6. Prowizja - wynagrodzenie Pośrednika od Dostawcy, należne dla niego za zbieranie zamówień, należne wyłącznie w wypadku, gdy dojdzie do skutku Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.
 • 7. Dostawca - podmiot będący stroną Umowy sprzedaży Towaru prezentowanego w Ofercie internetowej zawieranej z Klientem, zobowiązany do dostarczenia Klientowi zamówionego przez niego Towaru.
 • 8. Cena - należność od Klienta dla Dostawcy z tytułu zawartej umowy sprzedaży  przekazywana przy pośrednictwie Pośrednika w tym wypadku (tj. właściciela sklepu internetowego flyszop.pl).
 • 9. Oferta internetowa - oferta każdorazowa odnosząca się do danego Towaru, zarządzana przez właściciela sklepu internetowego flyszop.pl występującego w roli Pośrednika, mająca na celu skojarzenie Klienta z Dostawcą na zasadach Dropshippingu.
 • 10. Rregulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • 11. Rozporządzenie nr 1186/2009 - Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 roku ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych  (Dz.Urz.UE.L z 2009 r. Nr 324 str. 23)
 • 12. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)
 • 13. Ustawa o VAT - ustawa z dnia 11 marca  2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016 r. poz 710 z późn. m.).
 • 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).
 • 15. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 • 16. Państwo UE - państwo z „terytorium Unii Europejskiej” w rozumieniu art.2 pkt 3 Ustawy o VAT.
 • 17. Państwo trzecie - państwo spoza terytorium Unii Europejskiej („terytorium państwa trzeciego” w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o VAT).
 • 18. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu art. 535 k.c, zawierana pomiędzy Dostawcą jako podmiotem sprzedającym a Klientem, jako podmiotem kupującym.
 • 19. Zamówienie - oświadczenie Klienta mówiące o jego woli, które przekazywane jest po przez Pośrednika do Dostawcy, zawierające szczegółowe informacje dotyczące tego konkretnego zamówienia co do ilości towarów, miejsca dostawy oraz inne dane, które umożliwią zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.
 • 20. Towar - rzecz ruchoma stanowiąca własność Dostawcy prezentowana w danej Ofercie internetowej.
 • 21. Umowa dropshippingu - umowa o świadczenie usług Dropshippingu zawierana między Pośrednikiem a Klientem. 

§2 Postanowienia ogólne

 • 1. Chcąc przystąpić do zawarcia Umowy sprzedaży w Ofercie internetowej prosimy o zapoznanie się z niniejszymi postanowieniami Regulaminu. Przystąpienie do Oferty internetowej jasno oświadcza:
   * akceptację wszystkich zawartych postanowień zawartych w Regulaminie sklepu flyszop.pl;  * zgodę Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, potrzebnych do realizacji złożonego Zamówienia oraz wykonania praw i obowiązków do których prowadzi zawarta lub przyszła Umowa sprzedaży, zachowując pełne prawa, o których mówi Ustawa o ochronie danych osobowych;  * zgodę Klienta na wykonywanie przez Pośrednika (tj. właściciela sklepu internetowego flyszop.pl) Umowy Dropshippingu. Jednocześnie Pośrednik informuje tym klienta, iż po zgodzie zawarcia Umowy Dropshippingu, jednocześnie traci on prawo do odstąpienia od Umowy Dropshippingu na mocy art.38 pkt (1) Pierwszej Ustawy o prawach konsumenta.
 • 2. Przedstawiona oferta skierowana jest do osób fizycznych dokonujących czynności prawnej, która nie jest związana ze swoją działalnością zawodową oraz gospodarczą, tak więc oświadcza, iż występuje w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c.
 • 3. Podczas transakcji Pośrednik nie występuje jako strona zawierająca Umowę sprzedaży Klienta. Zadaniem Pośrednika jest tylko i wyłącznie oferowanie usługi w zakupie Towaru opierającą się na metodzie logistycznej Dropshippingu. Pośrednik tylko i wyłącznie pomaga w realizacji Umowy sprzedaży poprzez przekazanie złożonego zamówienia przez Klienta do Dostawcy, wraz z Ceną w imieniu Klienta.
 • 4. Dostawca jako jedyny ponosi odpowiedzialność za prawidłową dostawę.
 • 5. Informacje zawierane w każdej Ofercie internetowej sklepu flyszop.pl, mówiące o Towarach w niej zawartych, łącznie z Cenami, nie stanowią ofert w rozumieniu art.66 k.c. Lecz mają one służyć tylko i wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży z Dostawcą w rozumieniu art.71 k.c.
 • 6. Możliwość zawarcia Umowy Sprzedaży oraz realizacji Zamówienia jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy zamawiany towar przez Klienta jest dostępny na stanach magazynowych u Dostawcy, w przypadku, gdy Oferta internetowa posiada niezgodności z aktualnym stanem magazynowym Dostawcy, Klient zostaje o tym informowany i ma możliwość zmiany zamówienia całkowicie lub w jego części.
 • 7. Gdy Umowa sprzedaży  jest nie możliwa do zrealizowania, co spowodowane jest barkiem Towaru, którym objęta jest umowa, Dostawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej złożonego Zamówienia przez  Klienta w całości lub jego części. Klient zostanie o tym fakcie poinformowany na dany adres e-mail, który został przez Klienta podany podczas składania Zamówienia. Płatność dokonana przez Klienta, zostanie zwrócona przez Dostawcę po udanym kontakcie e-mail z Klientem, informującym o nie możliwości dojścia do finalnej transakcji Umowy sprzedaży.
 • 8. Pośrednik odpowiada tylko i wyłącznie wobec Klienta za niewłaściwe lub całkowite nie przekazanie złożonego Zamówienia Klienta do Dostawcy.
 • 9. Klientowi wobec pośrednika nie przysługują żadne roszczenia, mające związek z zawartą lub przyszłą Umową sprzedaży. Dostawca jest jedyną stroną Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Jednak Pośrednik pomaga Klientowi w sprawie dotyczącej reklamacji, punkt siódmy regulaminu oraz w sprawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Dostawcą, punkt szósty regulaminu, w szczególności umożliwiając Klientowi składanie tego typu spraw bezpośrednio na e-mail Pośrednika, który następnie przekaże te oświadczenia Dostawcy.
 • 10. Osobiste prawa autorskie oraz majątkowe do zdjęć oraz opisów, służące do prezentacji Towaru przysługują wyłącznie Dostawcy. Licencji niewyłącznej Pośrednikowi na wykorzystanie zdjęć i opisów Towarów, zwalniając go jednocześnie z wszelkiej odpowiedzialności względem podmiotów trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich względem przedmiotowych zdjęć i opisów Towarów. Wszelkie roszczenia w tym zakresie należy kierować do Dostawcy.
 • 11. Umieszczone zdjęcia w każdej z ofert sklepu internetowego flyszop.pl, mają charakter poglądowy, mogą one różnić się w niewielkim stopniu odcieniem koloru od zamówionego towaru w rzeczywistości. Różnice wynikają z różnych rozdzielczości i ustawień monitora konsumenta.

§3 Składanie zamówień

 • 1. Klient jest podmiotem inicjującym realizację usługi Pośrednika w postaci przekazania treści Zamówienia do Dostawcy, za pośrednictwem złożenia Zamówienia.
 • 2. Realizacja zamówienia wymaga od klienta podania wszelkich danych potrzebnych do dostarczenia Towaru do odpowiedniej osoby oraz w odpowiednie miejsce. Potrzebne dane to między innym:
  * Imię Nazwisko (osoba fizyczna, osoba prawna, nazwa jednostki organizacyjnej) * Numer domu * Numer mieszkania * Numer bloku * Numer ulicy * Kod pocztowy * Województwo * Miasto * Numer kontaktowy * Adres e-mail
 • 3. Zamówienia w sklepie flyszop.pl, przyjmowane są 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

§4 Płatności

 • 1. Pośrednik pośredniczy w przekazaniu Ceny oraz dodatkowych należności należnych z tytułu Umowy sprzedaży należnych Dostawcy od Klienta.
 • 2. Wszystkie Ceny zawarte w Ofertach internetowych sklepu flyszop.pl są Cenami całkowitymi Towaru.
 • 3. Koszt dostawy jest zależny od wartości Zamówienia (Zakup powyżej wartości 150 zł  Towaru, gwarantuje dostawę za darmo, niezależnie od wagi paczki)
  * Każdy zamówiony Towar przesyłany jest jako pojedyncza paczka.
 • 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.” oraz dodanie baneru naszej firmy na podstronie "Formy płatności".
  * Powyższe stanowi wymóg regulaminu "Płatności Shoper (Blue Media)"

§5 Zamówienia 

 • 1. Zamówienie zostaje zrealizowane, podczas gdy Klient dokona wpłaty pełnej Cenny (tj. Cena Towaru oraz koszty ewentualnych kosztów transportu), następie Pośrednik przekazuje Zamówienie Dostawcy, który zobowiązuje się do Przesłania Towaru klientowi w podane przez niego miejsce. Pośrednik, przekazuje w imieniu Klienta należną Cenę Dostawcy.
 • 2. Pośrednik jest zobowiązany do przekazania wpłaty Dostawcy Cenę wpłaconą prze Klienta w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od momentu wpłynięcia wpłaty kolejno następującego dnia roboczego, następnie Dostawca zobowiązuje się do wysłania Towaru do Klienta w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych. Dostarczenie zamawianego Towaru przez Klienta kreuje się w czasie od 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych do 35 (słownie: trzydziestu pięciu) dni roboczych od otrzymania Ceny przez Dostawcę. Oznacza to, iż maksymalny termin dostawy to 40 (słownie: czterdzieści) dni roboczych, ale nie dłużej niż 45 (słownie: czterdzieści pięć) dni roboczych.
 • 3. Termin przewyższający 45 (słownie: czterdzieści pięć) dni roboczych od otrzymania Ceny przez Dostawcę, świadczy iż paczka w której był zawarty Towar, zaginęła. Gdy zaistnieje sytuacja takiej kwestii, Dostawca zwraca poniesioną Cenę Klientowi w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni lub nadaje nową wysyłkę z nowym Towarem.
 • 4. Podczas odbierania przesyłki z Towarem, Klient jest zobowiązany dokładnie sprawdzić paczkę, czy nie jest ona z żadnej strony uszkodzona, w razie zaistniałej takiej sytuacji, Klient w obecności przewoźnika jest zobowiązany sporządzić razem z nim protokół szkody, a następnie przesłać go do Pośrednika w innym wypadku reklamacji nie zostanie rozpatrzona.

§6 Odstąpienie od umowy

 • 1. W imieniu Dostawcy, Pośrednik informuje Klienta, występującego w roli Konsumenta, iż z art. 221 k.c. przysługuje mu prawo do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży z Dostawcą , w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, bez podania przyczyny oraz poniesienia kosztów Ceny Towaru z wyłączniem kosztów określonych art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta (kosztów odesłania towaru oraz kosztów przysłania towaru).
 • 2. Klient chcąc odstąpić od Umowy sprzedaży, zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa zawartej z Dostawcą, zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) oświadczenie o rezygnacji z zamówionego Towaru (wyłącznie po odebraniu przesyłki, nie jest to możliwe, gdy Towar znajduje się już w transporcie). Oświadczenia reklamacyjne prosimy przesyłać na firmowy adres e-mail sklepu flyszop.pl (tj. kontakt@flyszop.pl) z zawartym w tytule numerem zamówienia oraz zatytułowanym słowem "Reklamacja".
  Przykład:
  Odbiorca: kontakt@flyszop.pl
  Temat: Reklamacja, nr. zamówienia: ..................................... 
 • 3. Klient po złożeniu oświadczenia, zostaje poinformowany przez Pośrednika na jaki adres ma zostać zwrócony zakupiony przez Klienta Towar. Czas na odesłanie Towaru to 14 (słownie: czternaście) dni od odebrania paczki.
 • 4. Obowiązkiem Dostawcy jest zwrot poniesionych kosztów transakcji w ciągu 14 (słownie: czternastu ) dni od otrzymania Towaru odesłanego przez Klienta. Dostawca wykonuje Zwrot poniesionej Ceny za pomocą takiego samego rodzaju transakcji, jaką wykonał Klient podczas zapłaty, ewentualnie za pomocą innej metody za zgodą Klienta.
 • 5. Uprawnienia, o których mowa w § 6 ust. 1‐4 Regulaminu dotyczą Umów sprzedaży zawieranych przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę w Państwie UE. Do Umów sprzedaży zawieranych przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę w Państwie trzecim mają zastosowanie przepisy prawa właściwe dla siedziby Dostawcy, które mogą się różnić od przepisów obowiązujących w Państwach UE.
 • 6. Z uwagi na fakt, że Pośrednik uzyskał od Klienta wyraźną zgodę na zawarcie Umowy Dropshippingu (tak § 2 ust. 1 lit. c Regulaminu) i przed rozpoczęciem świadczenia przez Pośrednika Klient został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy Dropshippingu, Klientowi na mocy art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Dropshippingu.

§7 Reklamacje dotyczące zakupionych towarów

 • 1. Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli fizyczna wada Towaru zostanie stwierdzona przed upływem terminu 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy, a to na zasadach określonych w art. 556‐576 Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem wszelkich zmian prawa w tym zakresie.
 • 2. Reklamacja wynikająca z naruszenia uprawnień Klienta gwarantowanych prawnie prosimy kierować na adres e‐mail Pośrednika podany w zakładce dotyczącej kontaktu. Pośrednik udziela z własnej woli udzielenia pomocy, przychylając się do tej usługi nieodpłatnie Klientowi w przekazaniu reklamacji Dostawcy. Reklamacje rozpatrywane są w terminach wynikających z właściwych przepisów prawa.
 • 3. Uprawnienie, o których mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu dotyczy Umów sprzedaży zawartych przez Klienta z Dostawcą posiadającym siedzibę w Państwie UE. Do Umów sprzedaży zawieranych przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę w Państwie trzecim odnoszą się przepisy prawa właściwe dla siedziby Dostawcy, które mogą odbiegać od przepisów obowiązujących w Państwach UE.

§8 REKLAMACJE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ŚWIADCZONE W ZAKRESIE USŁUG 

 • 1. Działania podejmowane przez Dostawcę w celu zapewnienia prawidłowego działania każdej Oferty internetowej, w zakresie takim, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłaszane przez Klienta.
 • 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o wszelkich występujących nieprawidłowościach lub przerwach w prawidłowym funkcjonowaniu danej Oferty internetowej.
 • 3. Składając reklamację Klient jest zobowiązany podać swoje nazwisko i imię, datę w jakiej wystąpiła nieprawidłowość również zawartej informacji powstałego rodzaju uszkodzenia oraz adres do korespondencji.
 • 4. Reklamacja rozpatrywana poprzez Pośrednika zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych, o ewentualnych zmianach tego czasu z niezależnie powstałych z jego powodu przyczyn Klient zostanie niezwłocznie o tym fakcie poinformowany, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§9 Podatki i cła

 • 1. Towar zakupiony za pośrednictwem Oferty Internetowej, czyli zakup Towaru u Dostawcy, wiążący się z zawarciem Umowy sprzedaży Klienta z Dostawcą, może podlegać dodatkowym opłatom celnym, akcyzowym lub innym podatkom jako Towar importowany (w szczególności podatkowi od towarów i usług lub tożsamemu). Ceny Towarów nie zawierają przedmiotowych ewentualnych podatków lub ceł, których pokrycie spoczywa na Kliencie.
 • 2. Wysokość ewentualnych  przedmiotowych podatków lub ceł jest uzależniona od rzeczywistej (rynkowej) wartości Towarów (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji), rzeczywistej wartości transportu przesyłki (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji) oraz kosztu ubezpieczenia przesyłki – a nie kwot uiszczonych przez Klienta tytułem Ceny.
 • 3. Temat dotyczący zwolnień celnych reguluje w szczególności Rozporządzenie Nr1186/2009.
 • 4. Zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Nr 1186/2009, Towary przesyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie są zwolnione z należności celnych przywozowych w przypadku gdy Towary przesyłane są o nie wielkiej wartości. Mówiąc nie wielkiej wartości, są to Towary nie przekraczające 150 euro na przesyłkę. Zwolnieniu nie podlegają wyroby tego rodzaju jak Towary alkoholowe, Towary tytoniowe oraz Towary będące perfumami lub wodami toaletowymi.
 • 5. Zgodnie z art. 51 Ustawy o VAT, zwolnieniu od podatku importowanych towarów znajdujących się w przesyłkach nadawanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod jednym warunkiem, iż łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w walucie polskich złotych odpowiadającej równowartości 22 euro.

§10 Końcowe postanowienia regulaminu

 • 1. Powyżej zamieszczony regulamin dotyczący sprzedaży sklepu flyszop.pl, prowadzonej na podstawie modelu logistycznego Dropshipping, wchodzi w życie z dniem 08.02.2019.
 • 2. Każdego rodzaju spory wynikające z Umowy Dropshippingu, podejmą się roztrzygnięcia przez właściwe do tego polskie sądy powszechne.
 • 3. W każdego rodzaju sprawach dotyczących nieuregulowań powyższego regulaminu mają zastosowanie powszechne przepisy obowiązującego polskiego prawa.

   

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl